Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Marso 29, 2010

BMP Official Statement on the Goldilocks Strike

BMP Official Statement on the Goldilocks Strike
March 27, 2010


Yesterday, the 16th day of Goldilocks Strike was a victorious day for the Goldilocks Workers. It was truly a remarkable day for the workers who made a milestone in pursuing their basic right to strike and successfully forged an agreement with the management to break the impasse.

Through the conciliatory efforts of the Department of Labor and Employment, both parties agreed to end the strike on the basis of the following;

1. Effective March 27, the day after the lifting of the strike, status quo for all striking workers should be enforced without any sanctions.
2. For the 94 illegally dismissed striking workers, they are all payroll reinstated upon the lifting of the strike and will take effect until the Court of Appeals has finally ruled on the motion for reconsideration filed by Buklod on the issue of Certification Election and another 60 days time frame for the execution of the said ruling. In the event that the time frame for the implementation of the Certification Election will not be realized, a negotiation for the extension of the time frame would then be decided by both parties. Payroll reinstatement covers not only their salary but also all the benefits due them as regular employee.
3. For the purpose of pursuing a speedy implementation of Certification Election, a special body would be created composed of selective officials from the BLR-DOLE.
4. No retaliatory actions by both parties will be observed.

The Goldilocks strike added a new dimension to the present day struggle of the Filipino workers. For nearly a decade now, the Filipino workers in general were totally devastated as to the ill effects of the onslaught of globalization. Despite the threats and hardships, the Goldilocks workers stood their ground and their courage taught us a lesson that nothing is impossible for as long as you exercise your right on just grounds.

The Goldilocks workers proved that they can withstand the long and tedious strike, fought and frustrate the attempts of the management to break their ranks and lastly, their grim determination to win and openness to all forms of struggle.

We from the BMP (Bukluran ng Manggagawang Pilipino) salute the bravery of the Goldilocks workers. We believe that what they have done will usher a new complexion for the struggle of the Filipino workers.

We also commend the undying support from all our friends, allies and network in the labor front as well as those from various sectors, groups and institutions that one way or another helped us achieve total victory for the Goldilocks workers.

Huwebes, Marso 25, 2010

Ang naganap na panggugulo sa piketlayn ng Goldilocks

Ang naganap na panggugulo
sa picket line ng GOLDILOCKS

Noong Marso 19, ganap na ika 10:30 ng umaga, nilusob ng mga gwadya, lider ng talunang unyon at drivers ang mapayapang piket ng mga manggagawang kaanib ng unyon ng BISIG. Lumusob sila na may mga tali sa kanilang ulo at braso, nasa unahan nila ang dalawang closed van na puno ng iskerol at sa likuran ng unang van ay mga panatiko ni Junny Gachitorena (presidente ng natalong unyon) na may hawak na mga bato.

Nang harangin ng mga nagpipiket na manggagawa ang van sa harapan ng gate ng kompanya, isa sa panatikong lider ng Buklod ang kaagad dumukot ng buhangin sa kanyang bulsa at buong lakas na isinaboy sa mukha ng mga humarang na manggagawa. Ito ang naging hudyat ng sunod sunod na pambabato ng mga panatikong nakatago sa likuran ng van.

Walong manggagawa mula sa hanay ng nagpipiket ang kaagad tinamaan at nasugatan. Naobligang gumanti ang mga nagpipiket upang hadlangan ang tuloy tuloy na paglusob ng mga bulag na taga sunod ng management at ni Junny Gachetorena.

Kinukundina namin ang ginawang paglusob dahil;

Una, ligal ang nagaganap na welga! Tumalima ang unyong BISIG sa mga prosesong kinakailangan batay sa kahingian ng isinampang kaso. Patunay rito ang di paglalabas ng DOLE ng kautusang buwagin ang piketline.

Ikalawa, may nagaganap na conciliation sa DOLE sa pagitan ng unyon ng BISIG at mga abogado ng Management. Isang mapayapang solusyong pinagsisikapang panaigin ng mga nag-uusap kasama ang DOLE.

Ikatlo, kinukundina namin ang isang bungkos na mga panatikong nagsabog ng buhangin at nagpaulan ng bato sa piketline. Gayong alam na alam nila na maraming bata at asawa ng mga manggagawa ang nasa piketline.

Asawa at anak na dun na natutulog, kumakain dahil mahigit isang buwan na silang inalisan ng kabuhayan mula nang sila ay iligal na tinanggal sa trabaho noong Pebrero 8.

Ikaapat, kinukundina rin namin ang kapulisan ng Mandaluyong na hinayaang lumusob ang mga panatiko at makapanakit, gayong nakapwesto naman sila sa iisang lugar kasama ng mga panatiko bago lumusob. Salitang “hinayaan” na lang ang aming ginamit at hindi ang nabalitaan naming sila mismo ang nag-utos sa mga panatiko.

Ikalima, kinukundina rin namin si Junny Gachitorena na matapos isubo ang isang bungkos niyang mga panatiko ay kumaripas ng takbo, uminom ng shake at nagpalamig sa loob ng Pure Gold habang nakikipagbuno ang kanyang mga tauhan.

Itigil ang kultura ng pananakit at pagpatay sa mga manggagawa ng Goldilocks!

Ibalik sa trabaho ang mga manggagawang iligal na tinanggal!

Ihinto ang planong pagtatangal sa iba pang mga regular na manggagawa!

Wakasan na ang pag-eempleyo ng kontraktwal na manggagawa!

BISIG-AGLO-BMP

Miyerkules, Marso 17, 2010

Apela sa Media mula sa Manggagawa ng Goldilocks

PAHAYAG
Marso 17, 2010

APELA sa MEDIA
mula sa Manggagawa ng Goldilocks

Kami po ay nakikusap sa mga myembro ng mass media na bigyan ng ispasyo ang posisyon ng unyon (BISIG-AGLO-BMP) sa nagaganap na labor dispute sa Goldilocks. Wala po kaming kapasidad na magpalathala sa mga pahayagan gaya ng paid-ad na inilabas ng Management sa Inquirer (PDI, March 16, A17).

Subalit - sa diwa ng kalayaan sa pamamahayag at balansyadong pag-uulat - umaasa kaming mapapagbigyan ang aming kahilingang marinig ng taumbayan ang aming panig, laluna ng mga tagatangkilik ng Goldilocks.

Humihingi kami ng pag-unawa sa mga regular na tagatangkilik ng Goldilocks. Kung walang suplay ng inyong mga paboritong produkto sa aming mga outlet, ito ay ibinunsod ng welga sa dalawang planta ng Goldilocks sa Mandaluyong simula noong Marso 11, 2010.

Hindi kami nagwelga para lamang guluhin ang operasyon ng Goldilocks tulad ng nais palabasin ng Management. Welga ang aming “huling opsyon” para matigil ang tanggalan sa pabrika na may layong (1) durugin ang unyong BISIG, at (2) palitan ang mga regular ng mas mura at mas maamong kontraktwal na empleyado.

Nagpasya kaming tumigil sa pagtatrabaho na isinasakripisyo ang sweldo na pambili ng arawang pagkain ng aming mga anak - sa layong ibalik sa trabaho ang 127 manggagawa na tinanggal ng kompanya noong Pebrero 8, 2010.

Ang mga tinanggal ay mga lider at aktibong kasapi ng aming unyon. Dahil dito, maliwanag para sa amin na ang tanggalang naganap ay iligal. Ito ay union busting. Isang unfair labor practice, na pinarurusahan ng batas at isa sa mga ligal na dahilan ng isang strike, ayon mismo sa ating Labor Code.

Ayon sa management, tinanggal daw ang mga manggagawa dahil sa patuloy na paglulunsad ng mga protesta sa harap ng mga planta ng Goldilocks na diumano'y “may pwersahang pagpigil sa mga delivery at pagharang sa mga empleyado na pumasok sa trabaho” (PDI, A17, 3/16/2010). Ito ay pawang kasinungalingan!

Bagamat hindi kami abogado. Alam namin ang aming karapatan. Nag-aral din kami ng Labor Code. Naglunsad kami ng “moving pickets” sa pagsapraktika ng Konstitusyunal na karapatan sa peaceful assembly upang ipahayag ang aming grievances sa kumpanya. Hindi namin hinarang ang malayang pagpasok at paglabas ng produkto dahil ito ay pagsagka sa “free ingress and egress”, na iligal sa timbangan ng batas.

Hindi biro ang magdesisyong magwelga. Pero nilubos na ng "lantay" na prosesong ligal o simpleng "labanang papel sa korte" ang aming pasensya kundi pati ang kumakalam na mga sikmura ng 127 manggagawang tinanggal sa trabaho. Humarap pa kami sa dalawang hearing ng NCMB (National Conciliation and Mediation Board) noong Pebrero 23 at 24. Subalit nagtetengang-kawali pa din ang Management.

Sabi ng Management, ang mga manggagawa raw ay tinanggal sa bisa ng naunang desisyon ng National Labor Relations Commission (NLRC) noong Mayo 2009 (halos isang taon na ang nakaraan). Gusto nilang ipakitang sila ang nagmamagandang-loob dahil hindi nila kaagad na tinanggal ang mga manggagawa. Pero ito ay hindi kusang-loob kundi inobliga ng apela ng unyon (Motion for Reconsideration) sa NLRC.

Pero nang ipinagkait ng NLRC ang aming mosyon - at inangkas sa kaso ang gawa-gawang iligal strike, ibig sabihin, itinuring na welga ang aming “moving picket” - nagpasya kaming hindi na iapela ang desisyon ng NLRC sa Court Appeals hanggang sa Supreme Court. Sa kabila ng aming solidong posisyon, hindi kami kinatigan ng NLRC. Natutukso kaming magduda na ang Komisyon ay may “komisyon” mula sa Goldilocks Management.

Inasahan na namin ang ganitong desisyon ng NLRC. Kaya naman naobliga kaming pumili sa dalawang ligal na larangan: (a) ang pag-apela sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court, o (b) ang paglulunsad ng welga - na ginagarantiyahan ng Konstitusyon at ng Labor Code of the Philippines.

Sa dalawang opsyon, ang pinakamadali ay ang pag-apela sa Korte. Subalit mas matagal ang paghihintay ng resolusyon. Hindi ito ang pinili namin. Sapagkat inaasahan namin ang tuloy-tuloy pang pagtatanggal ng mga trabahador ng Goldilocks Management para makatipid sa labor costs at durugin ang BISIG-AGLO-BMP.

Mas komplikado at mas mahirap ang landas ng pagwewelga. Pero mas dito matitiyak namin ang tagumpay sa aming mga kahilingan sapagkat ang kinakailangan lamang tiyakin ay ang pagsuporta ng mga manggagawa upang matigil ang operasyon.

Mga kababayan! Hinihingi namin ang inyong simpatya't pag-unawa. Prayoridad din namin ang mga tagapagtangkilik ng Goldilocks. Pero hindi naman kalabisang ikunsidera namin ang aming sariling kapakanan - ang kasigurahan sa trabaho at karapatang mag-unyon at makipag-CBA na amin ding mga Konstitusyunal na karapatan.

Kung inyo pong mamarapatin, hiling namin na pansamantalang huwag tangkilikin ang Goldilocks upang maobliga ang Management na ibalik sa trabaho ang 127 manggagawa. Lalupa't pinangangambahan naming gagamit ito ng dahas laban sa aming welga. Hindi na bago ang ganitong ganting reaksyon ng Goldilocks Management. Sa welgang hinarap nito noong 1991, tatlong unyonista ang namatay at 6 ang sugatan nang paulanan ng bala ang picket line.

Pagpalain nawa tayo ng Poong Maykapal. Mabuhay ang uring manggagawa at sambayanang Pilipino!

Biyernes, Marso 12, 2010

PR - Workers Strike at Goldilocks Begins

PRESS RELEASE
March 11, 2010
BISIG-AGLO-BMP
Contact Persons: Joel Lachica (BISIG Union President) 09359460790, Rev (BISIG Union VP) 09157828455, Leody De Guzman (BMP President) 09237116070, Butch Pena (AGLO Rep) 09228195949

Reinstate the dismissed workers! Stop retrenchment of regular workers and put an end to the contractualization scheme at Goldilocks!

Goldilocks Workers formally staged a strike today (3:00 am, March 11, 2010) at the two plants located in Mandaluyong. The strike came as a result of the failure of both parties to conciliate.

Last February 8, 2010, the Goldilocks Company illegally dismissed 127 workers. The order came from the NLRC (National labor Relations Commission) but the management failed to consummate the necessary protocol and instead hastily implemented the order. Such action proved to be an illegal act.

Goldilocks workers filed a notice of strike while a simultaneous hearing was held at the NCMB of the Department of Labor. The violation of the management of the partial agreement entered into with the BISIG Union and the distortion of facts as presented in the manifestations in the 2 consecutive hearings last February 23-24 paved the way for the collapse of the conciliation.

The Goldilocks Workers believed that the dismissal of their colleagues was an off-shoot of the company’s plan to implement the contractualization scheme. The 127 workers will be replaced by the contractual workers to maintain huge profits and ensure low wages and benefits.

Despite the fact that the company has grown to be a successful establishment with 200 branches nationwide and outlets abroad, Goldilocks workers were left with nothing but instead met with illegal dismissal and related unfair labor practices. The company was threatened by the existence of a genuine union and in turn prompted further their resolve to frustrate and annihilate the union.

In the past, the company has proven its might as to its policies with regard to labor dispute. Mr. Joel Lachica, BISIG Union President, narrated that in the first strike of Goldilocks in 1991, “Three workers were killed and 6 were wounded when the picket line were brutally sprayed with bullets by the police in that strike and we’re not discounting the possibility that such harrowing experience would be repeated this time around.” ######

Martes, Marso 9, 2010

March 8 Press Release - Bukluran ng Kababaihan para sa PagbabagoPress Release
8 March 2010I-justify nang Buo
SANLAKAS-PLM-BMP-KPML
BKP (Bukluran ng Kababaihan para sa Pagbabago)


Women lighted torches to commemorate women’s day
and vowed to work for real change and women’s emancipation!


Women participants gathered in front of the Sto. Domingo Church highlighting the 100th year women’s day celebration for a march rally. The group estimated to be a thousand articulated their issues of concern in the context of the upcoming 2010 elections. The group belonging to the newly formed BKP (Bukluran ng Kababaihan para sa Pagbabago) challenged all the candidates to make a stand on issues affecting their plight. The group mostly came from Partido Lakas ng Masa, Sanlakas and some allied organizations in various sectors.

The group questioned the inability of the GMA administration to further advance the interests of Filipino women who bear the brunt of the crisis, a far cry from the purported allegations of growth where it only benefited the rich and continually deprived the marginalized poor. For over 92M population now, around 30% or roughly 30M living in a measly over P1,200.00 a month. Last year’s data showed that the inflation rate was pegged at 20.3% compared to the 11.4 % posted in 2000, a year before the ascendancy of the GMA administration.

“The failure to pass the RH Bill is tantamount of killing our basic right to live with dignity and respect and we deplore the very fact that no one among the present crop of those running for President capable of easing our burden and hardships.” Portia Ariesgado, BKP spokesperson lamented in an interview.

“Not one single candidate concretely spelled out programs to alleviate poverty and what is heartening to the public is that all of them are in unison in pursuing their platforms in motherhood statements and propaganda.” Ariesgado further elaborated.

The marchers proceeded to Welcome Rotunda and held a program where various speakers lambasted major issues confronting the plight of women. Among the issues that were ventilated were the following: high prices of commodities, social services, poverty, domestic violence and related women’s issues.

As a culmination of their program, the group lighted torches symbolizing their adherence for social change and women’s liberation. ###


For more details,
Contact Person: Ms Nelia Vibar (09237167176)


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996