Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Agosto 17, 2020

BMP kay Duterte spokesperson Harry Roque

Pahayag
17 August 2020

SABI NG GRUPONG MANGGAGAWA KAY ROQUE: ANG IYONG TOKSIKONG PAGKA-POSITIBO AY  KAHANGALAN AT NAKAGAGALIT

Tinuligsa ng grupong Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) si Harry Roque, ang tagapagsalita ng pangulo, dahil sa mga komento nito hinggil sa nakaraang SWS survey na nagpapakitang ang 45.5% ng may gulang o adultong Pilipino – o 27.3 milyong katao – ang walang trabaho.

Nakita sa survey – na isinagawa noong Hulyo 3-6 – na 21% ng adulto ay nawalan ng trabaho/ikinabubuhay noong panahon ng krisis ng COVID-19. May 21% pang nawalan ng trabaho/ikinabubuhay bago pa ang pandemya. 

"Habang masaya niyang ipinapahayag ang datos na ang mga nawalan ng trabaho ay hindi umabot sa 100% at sa paggigiit pang ito'y dahil sa ating pagiging may kakayahang umakma sa panahon, grabeng ininsulto ni G. Roque ang 27.3 milyong Pilipinong nawalan ng trabaho na di na malaman ang gagawin kung paano pa mabubuhay sa mga susunod na araw. Ang kanyang toksikong pagka-positibo ay kahangalan at nakakagalit," sabi ni Pangulong Luke Espiritu ng BMP.

Pagkahumaling sa resiliyensa

"Ang nakakasukang pahayag ni G. Roque ay isa na namang pagtatangka ng rehimeng Duterte na balewalain lang ang tindi ng sitwasyong kinakaharap ng milyun-milyong manggagawa habang walang kawawaang tinatapik ang sarili nilang balikat kahit na sila'y walang kakayahang tumugon sa pandemya!" dagdag pa ng abugado ng paggawa.

"Ang datos mula sa SWS ay hindi ebidensya ng kakayahang umakma ng mamamayang Pilipino sa pagtangan sa krisis dulot ng pandemya. Sa halip, patunay ito ng kawalang kakayahan o harapang pagtanggi ng rehimeng Duterte na epektibong matugunan ang kalagayan ng masang manggagawa," sabi pa ni G. Espiritu.

Dati nang kinalampag ng BMP ang mahigpit na programang stimulus ng administrasyong Duterte na layuning tulungan umano ang mga manggagawa at MSME lamang ng P162 Bilyong nakalaan sa Bayanihan to Recover As One 2 (HB 6953) kumpara sa nasa 1 trilyong inirerekomenda ng ilang mga ekonomista, think tanks, at mga unyon sa paggawa.

Malawakang programa ng pampublikong pag-eempleyo

Sinabi pa ni Espiritu na "hindi lang numero ang 45%. Sinasagisag nito ang 27.3 milyong naghihirap na Pilipino. Ang nakakainis pa sa sinabi G. Roque ay hindi lang ang pagwawalang bahala niya sa kahirapan at pagdurusa ng halos kalahati ng bilang ng pwersa ng paggawa, wala rin siyang ipinakitang anumang plano kung paano nila matatakasan ang kanilang paghihirap. Hinggil naman sa plano ng rehimeng Duterte para sa sapat na kapasidad ng ating sistemang pangkalusugan laban sa pandemya, wala silang masabi hinggil sa isang komprehensibong plano upang magkaroon ng ikabubuhay ang mga nawalan ng trabaho."

Isinusulong ng BMP ang isang pampublikong programa sa pag-empleyo na nakaangkla sa pagbuo ng mga trabaho sa mga sektor ng  kalusugan at paggawa ng pagkain ay kinakailangan upang mabawasan ang datos ng nawalan ng trabaho. Binigyang diin din nila na maaari ring bigyang pansin ng programa ang pagbuo ng mga trabahong pangklima, na ang trabaho’y mula sa makatarungang paglipat mula sa maruming fossil fuels tungo sa malinis at nagbabagong enerhiya, mula sa ekolohikal na nakakapinsala't pumipigang industriya ng pag-eksport hanggang sa mga pang-ekonomiyang aktibidad na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan.

"Ang patuloy na ayudang panlipunan para sa mga nagtatrabaho, walang trabaho at maralitang Pilipino ay kinakailangan, kasama ang pampublikong pamumuhunan sa mga estratehikong sektor ng ekonomiya upang lumikha ng trabaho. Upang baligtarin ang tumitinding resesyon, dapat nating baligtarin ang kasalukuyang ekonomyang nakadepende sa pag-import at nakatutok sa pag-eksport tungo sa pagprayoridad ng produksyon at distribusyon ng batayang pangangailangan ng ating mamamayan. Ayuda at trabaho! Unahin ang pangangailangan ng mamamayan!", pagtatapos ni Espiritu. #

Upang makipag-ugnayan, mangyaring kontakin si Luke Espiritu

Labor Group to Roque: Your Toxic Positivity is Toxic and Revolting

Press Release
17 August 2020

LABOR GROUP TO ROQUE: YOUR TOXIC POSITIVITY IS STUPID AND REVOLTING

Labor group Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) lambasted Presidential Spokesperson Harry Roque for his comments on the recent SWS survey that showed that 45.5% Filipino adults  - or 27.3 million people - were jobless.

The survey - conducted last July 3-6 - found that 21% of adults lost their job/livelihood during the COVID-19 crisis. Another 21% lost their job/livelihood before the pandemic. 

"By expressing his delight that the unemployment rate did not reach 100% and by further asserting that this was due to our supposed resilience, Mr. Roque deeply insulted the 27.3 million unemployed Filipinos who are currently at a loss on how they are going to survive the foreseeable future. His toxic positivity is stupid and revolting," BMP President Luke Espiritu said.

Resiliency fetish

"Mr. Roque's disgusting remarks is yet another attempt by the Duterte regime to downplay the severity of the situation that millions of workers are facing while also giving themselves an unwarranted pat on the back for their incompetent pandemic response!" the labor lawyer added.

"The data provided by the SWS isn't evidence of the FIlipino people's resiliency in handling the pandemic-induced crisis. Rather, it is evidence of the Duterte regime's inability or blatant refusal to sufficiently address the plight of the working masses," Espiritu said.

The BMP had previously slammed the Duterte administration's stingy stimulus program that aims to aid workers and MSME's only with a mere P162 Billion allocated to the Bayanihan to Recover As One 2 (HB 6953) as opposed to the at least 1 trillion recommended by several economists, think tanks, and trade unions.

Massive public employment program

Espiritu bared that "45% is not just a number. It represents 27. 3 million suffering Filipinos. What makes Mr. Roque's callous indifference more infuriating is not only his disregard to the poverty and misery of the nearly half of the labor force, he also did not present any plan on how to alleviate their suffering. As with the Duterte regime's plans for our health system's sufficient capacitation against the pandemic, they are silent on a comprehensive plan to generate jobs for the unemployed."

The BMP advanced that a public employment program anchored on generating jobs in the healthcare and food-manufacturing sectors would be required to reduce the unemployment rate. They also emphasized that the program could also focus on generating climate jobs, enabling just transition from dirty fossil fuels to clean renewable energy, from ecologically harmful extractive export industries to economic activities that cater to our people's needs.

"Continuous social amelioration for the toiling, unemployed and indigent Filipinos is needed, along with public investment in strategic sectors of the economy to create employment. To reverse the worsening recession, we must reverse the current import-dependent export-oriented economy towards one that prioritizes the production and distribution of the basic needs of our people. Ayuda at trabaho! Unahin ang pangangailangan ng mamamayan!", Espiritu concluded. #

For reference, please contact: Luke Espiritu

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996