Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Disyembre 5, 2012

BMP-NCRR rally at Shangri-La Hotel, re: anti-Sin Tax


BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO
National Capital Region-Rizal (BMP-NCRR)

PRESS RELEASE
5 December 2012

Militants Warns the Public of the Imminent Horse-Trading 
by Lawmakers in the Bicam Conference

Militant labor group expressed its grave distrust at the bicameral conference committee because of the composition of the delegates from both the Senate and the House of Representatives. The group denounce the whole process and claimes that the bicameral conference shall only serve as a abysmal stamp pad of the Malacanang masterminded, Department of Finance designed tax measure.

According to Gie Relova, Secretary-General of Bukluran ng Manggagawang Pilipino-National Capital Region and Rizal Chapter, "The lawmakers sent by their respective chambers are not looking to fulfill their mandates to the Filipino nation but only seek opportunities to fatten their bank accounts from the lobby groups of tobacco and alcohol corporations".

"Everyone knows that the major contention in the bicameral conference is the percentage of how much of the tax revenues shall be sourced from, either the tobacco or alcohol industries. Surely, the lawmakers expect that lobby money from major industry players shall flow from all directions and fraudulent tactics shall be employed" Relova said. 

Relova was also quick to add that "this monumental battle royal between corporate heavyweights such as Lucio Tan, Danding Cojuangco and new player, the British American Tobacco will be an exercise to secure their trillions of pesos in profits after the government has already secured its own interests at the expense of the country's marginalized sectors" 

The BMP believes that bicameral committee conference is just a lame ceremony to fulfill the legal requirements and the sin tax measure is already done deal, as far as the government is concerned. The militant labor group also denounced the politicians for their misplaced loyalty to the resident of Malacanang Palace in order to gain favors in the coming 2013 National Elections.

"The workers and our marginalized countrymen have everything to worry about. The credibility and track record of these lawmakers has been punctuated with their support for many anti-poor legislative measures. Just recently, their votes on the sin tax bill in their respective chambers is evident enough to earn our distrust in them and the whole process" the BMP leader concluded.

The militants vowed to make the lawmakers pay heavily in the coming elections by waging a nationwide negative campaign against those who supported the sin tax bill. 

Rali ng BMP-NCRR sa Shangri-La Hotel, re: anti-Sin Tax


BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO
National Capital Region-Rizal (BMP-NCRR)

PRESS RELEASE
5 Disyembre 2012

Binalaan ng mga Militante ang Publiko Hinggil sa Nakaambang Horse-Trading ng mga Mambabatas sa Bicam

Ipinahayag ng isang militanteng grupo ng manggagawa ang kanilang matinding pagkadismaya sa bicameral committee conference dahil ang komposisyon ng mga delegado ay nanggagaling sa Senado at Mababang Kapulungan ng Kongreso. Kinondena ng grupo ang buong proseso at sinabing ang bicameral conference ay magsisilbing stamp pad lamang ng Malacanang at dinisenyo ng Departamento ng Pinansya.

Ayon kay Gie Relova, pangkalahatang kalihim ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino – National Capital Region-Rizal (BMP-NCRR) chapter, “Ang mga mambabatas na itinalaga ng kani-kanilang kapulungan ay hindi nagtatangkang tuparin ang kanilang mandato sa mamamayan ng Pilipinas kundi naghahanap lamang ng oportunidad na patabain ang kanilang mga bulsa mula sa mga kampanyador ng mga korporasyon ng tabako at alak.”

“Alam ng lahat na ang mayor na kontensyon sa bicameral conference ay ang porsyento kung gaano kalaki ang kita sa buwis na manggagaling sa industriya ng tabako o alak. Tiyak, inaasahan ng mga mambabatas na babaha ng pera sa lahat ng direksyon mula sa mga mayor na mga manlalaro sa industriya” dagdag pa ni Relova.

Agad ding idinagdag ni Relova na ”ang matinding labanang ito sa pagitan ng mga bigatin sa korporasyon na tulad ni Lucio Tan, Danding Cojuangco at ang bagong manlalaro, ang British American Tobacco, ay isang gawaing magtitiyak ng trilyun-trilyong pisong tubo matapos tiyakin ng gobyerno ang sarili nitong interes na lalong kumawawa sa mga lugmok na sa hirap na mamamayan.”

Naniniwala ang BMP-NCRR na isang pilantod na seremonya lamang ang bicameral committee conference upang tuparin ang mga legal na rekisitos at ang patakarang sin tax ay kasunduang gawa na. Kinondena rin ng militanteng grupo ng manggagawa ang mga pulitiko dahil sa kanilang katapatan sa resident eng Malacanang upang magkaroon ng pabor sa parating na Pambansang Halalan ng 2013.

“Ang mga manggagawa at ang ating mga naghihirap na kababayan ay talagang nag-aalala. Ang kredibilidad at track record ng mga mambabatas na ito ang nagtuldok sa kanilang suporta sa anti-maralitang panukalang batas na ito. Ang kanilang boto sa panukalang sin tax sa kani-kanilang kapulungan ay sapat na patunay na di na sila dapat pagkatiwalaan at ang buong proseso” pagtatapos ng lider ng BMP-NCRR.

Nangako ang mga militante na magbabayad ng mabigat ang mga mambabatas na ito sa darating na halalan sa pamamagitan ng pambansang negatibong kampanya laban sa mga sumuporta sa panukalang sin tax.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996