Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Enero 26, 2018

JRU Solidarity Message to 8th BMP National Congress

23rd January, 2018

Dear Mr. Leody Guzman,
President of BMP

On behalf of 70000 members of Japan Confederation of Railway Workers’ Unions (JRU), I would like to send this solidarity message to you.

I would like to offer you my congratulations to the 8th national congress of BMP. 

I know BMP have made very strong movement for workers long time. We JRU is encouraged by your movement. Because we JRU also meet very difficult situation such as crack down from the government and the company. We have to learn each other and make solidarity cross a border to fight against capitalist. 

JREU, the biggest affiliated union of JRU is preparing for strike action in March. This is the first time in the history for 30 years of JREU. The company want to divide the workers and bring workers into competition. We are calling this system will destroy group work of railway workers to operate trains in safety. So JREU is fighting against the company with all JREU member’s strength. 

We believe our fight is encourage and assist your movement.

Again, I would like to offer you my congratulations to the 8th national congress of BMP.

Let’s fight together!


Kazuo Enomoto
President 

RCAM-AMLC Solidarity Message to 8th BMP National Congress

Enero 23, 2018

Pagbati ng kapayapaan mula sa Roman Catholic Archdiocese of Manila - Archdiocesan Ministry for Labor Concerns (RCAM-AMLC). Nagpapasalamat kami dahil may mga organisasyon na katulad ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, na pumapanig sa mga maliliit at nagtataguyod ng karapatan, kabuhayan at kagalingan ng mga manggagawa.

Tandaan natin na si Kristo, noong Siya ay pumasok sa kasaysayan ng tao, Siya ay pumanig hindi sa matataas, hindi sa makapangyarihan, lalo't higit hindi sa mapagsamantala, kundi sa mga inaapi at pinagsasamantalahan. Ang mensahe ng ating Panginoon ay pag-ibig, kapayapaan at hustisya. Ito mismo ang inyong ginagawa - ang pag-ibig sa kapwa. Sapagkat hindi ninyo makakayanan ang hirap, sakripisyo at mga hamon kung hindi ninyo minamahal ang mga manggagawa.

Kaya kami ay bumabato at nakikiisa sa inyong pagdiriwang ng Ikawalong Pambansang Kongreso. Kasama ninyo kami sa pagpapanday ng isang lipunan na kakalingan sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga mayayaman. Sapagkat ang kalikasan, at ang mga produkto ng inyong lakas-paggawa ay marapat na pakinabangan ng lahat, dahil lahat tayo ay may karapatan sa mayamang regalo ng Panginoon sa Kaniyang mga anak.

Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga nasimulan. Dahil ito ay matuwid at makatuwiran. At ito ay nag-aambag ng malaki sa ating pagsusumikap na itatag ang Kaharian ng Diyos dito sa lupa.

Dalangin namin ang inyong ligtas na paglalakbay at pagdadaos ng inyong Kongreso. Patnubayan kayo nawa ng ating Panginoong Hesukristo!

Mabuhay kayo.

Mabuhay ang Uring Manggagawa.

(Sgd.)
REV. FR. ENRICO MARTIN F. ADOVISO

FDC Solidarity Message to 8th BMP National CongressSOLIDARITY MESSAGE TO THE 8TH BMP NATIONAL CONGRESS

Isang maalab na pagbati sa mga kasama sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)! Ngayong 27 at 28 ng Enero sa taong 2018 isinasagawa ang ika-8 Pambansang Kongreso ng BMP. Sa pagpasok ng isang panibagong siglo, inaalala natin na patuloy ang laban tungo sa isang mapagpalayang lipunan. 

Nakikiisa ang Freedom from Debt Coalition sa adhikain ng BMP laban sa mga isyung patuloy na nagpapahirap sa mga manggagawang Pilipino, mga isyu ng di sapat na sahod, kakulangan sa seguridad, kontraktwalisasyon, ang patuloy na paglabag sa karapatan ng malayang pagoorganisa, at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hinahamon namin ang mga huwad na repormang hindi kinikilala ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, tulad ng tinatawag na Tax Reform for Acceleration and Inclusion ng gobyerno o TRAIN. 

Sinasabing ang repormang ito ay komprehensibo at para sa mga mahihirap, kung kaya't isa sa mga pangunahing katangian ng unang pakete ng TRAIN ay ang pagbabawas sa Personal Income Tax ng mga manggagawa, o tuluyang pagtanggal sa pagbubuwis nito sa mga kumikita ng mas mababa sa PHP250,000 kada taon. Sa esensya, magiging benepisyal ang aspetong ito ng TRAIN para sa mga minimum wage worker na maiuuwi na ng buo ang kanilang sahod ng walang pinapataw na buwis. Ang karagdagang epekto ng reporma sa mga susunod na taon ay inaasahan ring makalikha ng mas maraming trabaho, imprastraktura, at magpa-unlad sa ekonomiya ng bansa. 

Ngunit ang kapalit na titiisin ng mga tao ay ang sabay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at 'sugar-sweetened beverages', na tatamaan rin ang mga maliliit na konsumer. Ang pagpapataw ng buwis na ito sa tinatawag na consumer goods ay tinitignan nating regresibo at mas makapaminsala. Maliit na sakripisyo man itong ituring ng mga mas nakatataas ang hirerkiya sa lipunan, malaking dagok ito sa mga manggagawa, karaniwang empleyado, at mga pamilyang dumedepende sa mga produktong ito para sa kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. 

Kung tunay ang hangarin ng reporma sa tax, taasan na lamang ng buwis ang mga malalaking kapitalista, ang mana ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa, at ibalik ang ninakaw ng pamilyang Marcos sa mga Pilipino. Hindi lamang nito mapupunan ang pagkukulang sa kinikita ng gobyerno para maipatupad ang mga proyektong panlipunan nito, magagamit na rin sa wakas ang pera ng bayan para sa kanilang ikauunlad. 

Sa kabila ng mga pagsubok buhay ang diwa ng pakikibaka sa mga kasama. Ilang dekada na nating dinadala ang mga isyu natin sa kalsada at sa mga opisina ng opisyal para marinig ang ating mga panawagan. Muli, pinapaabot ko ang aking pakikiisa sa manggagawang Pilipino sa pagpapatuloy na laban ng kasalukuyan at hinaharap. 

Salamat sa inyong pakikinig.

Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino! 

Eduardo C. Tadem, PhD
President
Freedom from Debt Coalition

XDI Solidarity Message to 8th BMP National Congress


PAHAYAG NG PAKIKIISA
SA IKAWALONG KONGRESO NG
BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO

Isang maalab na pagbati ang ipinaaabot ng Ex-Political Detainees Initiative (XDI) sa pamunuan, kasapian, at lahat ng mga delegadong dumalo sa ikawalong Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

Bago kami makulong ay nakibaka rin kami para sa kaginhawahan ng bayan. Hinuli kami dahil sa aming paniniwala. Naghirap sa kulungan, hanggang sa kami'y lumaya. Sa ngayon, kami na mga dating detenidong pulitikal ay nagkaisa ng inisyatiba sa pagtatag ng aming organisasyon, at kumikilos upang pagkaisahin at palakasin ang pagkukusa ng mga dating detenido. Adhikain naming isulong ang interes at kagalingan ng mga dating bilanggong pulitikal, ipagtanggol ang kasapian laban sa muling pag-aresto, at isulong ang kampanya sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal. Hanggang ngayon ay nasa bilangguan pa ang humigit-kumulang tatlungdaan limamping (350) bilanggong pulitikal.

Bilang mamamayan, tayo'y nahaharap ngayon sa samutsaring usapin tulad ng malaking delubyo ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa TRAIN (Tax Reform Acceleration and Inclusion), walang patumanggang pagpaslang (extrajudicial killings o EJK), kawalan ng paggalang sa karapatang pantao, pagpapalit ng istruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng mungkahing federalismo, ang pagpapalit ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, at marami pang iba. Hindi tayo dapat magsawalang kibo na lamang sa lahat ng nangyayaring ito, bagkus ay kumilos para sa karapatan at kapakanan ng ating kapwa mamamayan.

Sa mga isyung panlipunang ito, kaming mga dating bilanggong pulitikal ay kaisa ng mga manggagawang Pilipino na ipaglaban ang nararapat na kaginhawahan ng lahat ng mamamayan, pagkawala ng takot bagkus kapayapaan ang umiiral, at tunay na pagbabago ng sistemang hindi na umiiral ang pagsasamantala ng tao sa tao.

Mabuhay ang uring manggagawa, ang hukbong mapagpalaya! Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino! 


RODRIGO A. GUARINO
Pangulo
Ex-Political Detainees Initiative (XDI)

MMVA Solidarity Message to 8th BMP National Congress


MENSAHE NG PAKIKIISA NG METRO MANILA VENDORS ALLIANCE (MMVA) SA IKA-8 KONGRESO NG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO

Isang taos-puso at taas-kamaong pakikiisa ang ipinaaabot ng Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) sa Ikawalong Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)!

Kami, mga sidewalk vendors, kumakatawan sa malaking bilang ng maliliit na manininda sa mga bangketa, ay mahihirap. At dahil sa kahirapang ito, kami ay naobligang sumuong sa isang klase ng hanapbuhay na sa tingin namin ay marangal ngunit karaniwang kami'y hinahabol na para bagang hindi makatao ang pagtitinda. Kung hindi dahil sa kahirapan, hindi kami magtitiis magbilad sa araw at magpuyat sa magdamag, sumuong sa iba't ibang klase ng panganib at pang-aabuso mula sa kamay ng sindikatong pulisya at mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, mapagdugtong lamang ang aming buhay sa araw-araw.

Kung hindi dahil sa kahirapan, sana'y mas marangal naming binubuhay ang aming mga pamilya at sanay nakapag-aambag ng kontribusyon sa pormal nating ekonomya gaya ng iba pa naming kababayan na nakakaangat sa buhay. Ganunpaman, hindi maikakaila ang katotohanan na kung hindi dahil sa impormal na industriyang ito, sana'y mas higit na mabigat ang pasaning problema ng ating bansa. Dahil sa aming bahaging kontribusyon sa tinatawag na underground economy, na ayon sa mga ekonomista, ay kumakatawan sa halos 30% hanggang 40% ng ating Gross Domestic Product (GDP), nagagawang makaraos ng ating ekonomya sa kabila ng malaking kapabayaan ng pamahalaan. Kung hindi sa aming pagtitiis at pagtityaga sa ganitong hanapbuhay, mas lalo sanang lumobo ang unemployment rate sa bansa na sa ngayon ay umaabot na sa limang milyon.

Noong Agosto 30, 2002, kasamang nagtayo sa Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). At kasama namin ang BMP sa aming mga pakikibaka hanggang ngayon. Kaya kaming mga nasa impormal na sektor ay mahigpit na nakikiisa sa mga manggagawang Pilipino sa lahat ng pakikibaka nito para sa isang lipunang makatao.

Nawa'y patuloy tayong magkaisa lalo na't tumitindi ang kalagayang pampulitika sa ating bansa, lalo na ngayong pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa bagong batas na TRAIN (Tax Reform Acceleration and Inclusion), at samutsari pang problema lalo na ang paglabag sa karapatang pantao.

Mabuhay ang Ikawalong Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)!

- Mula sa pamunuan at mga kasapi ng Metro Manila Vendors Alliance (MMVA)

PLM Solidarity Message to 8th BMP National Congress

Pagbati sa ika-8 Pambansang Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino

Isang mainit na pagbati ang ipinaaabot ng PLM (Partido Lakas ng Masa) sa ika-8 Pambansang Kongreso ng BMP na ginaganap ngayon sa lungsod ng Baguio.

Bilang isang sosyalistang partido, ang PLM ay kaisa ninyo sa pagtataguyod at pakikipaglaban para sa kapakanan ng uring manggagawa sa lahat ng antas at larangan – mula sa mga pagawaan, komunidad, kalsada at hanggang parliamento. Bilang sosyalistang partido, layunin namin na iluklok ang uring manggagawa sa gobyerno at sa mga poder ng kapangyarihan. Naniniwala kami na tanging isang gobyerno ng uring manggagawa lamang – na binubuo at pinatatakbo ng uring manggagawa – ang makahahanap ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan.

Laban ang PLM sa mga patakarang neoliberal na itinaguyod ng lahat ng nagdaang gobyerno at ngayo’y ipinagpapatuloy ng rehimen ni Rodrigo Roa Duterte. Tumitindig kami para sa pagwawakas ng kontraktwalisasyon, praybitisasyon, at liberalisasyon sa kalakalan.

Tinututulan din namin ang TRAIN o tax reform program ng rehimeng Duterte na bahagi lamang ng kanilang neoliberal na programa. Ang TRAIN ay pagsagasa sa kabuhayan ng milyun-milyong mahihirap at pagnanakaw ng kanilang yaman para ibahagi sa iilan. Pinatataas nito ang buwis sa mga mamimili para lumikom ng salaping magagamit sa programang Build, Build, Build ng gobyernong Duterte – kung saan ang pangunahing makikinabang ay ang mga kasosyo nitong pribadong kontraktor at dayuhang kapitalistang korporasyon. 

Ikinakampanya namin sa kagyat ang isang programa ng sustenableng industrialisasyon na magbibigay ng trabaho sa lahat, magkakaloob ng living wage, at magpapatupad ng ligtas at disenteng kondisyon sa pagtatrabaho.

Ang neoliberalismo ay isang programa ng pagdurog sa unyonismo at sa mga organisasyon ng paggawa. Dahil dito, naninindigan kami sa pagpapawalang-bisa ng lahat ng mga batas na kontra-unyon at kontra-paggawa na pumipigil sa mga manggagawa na mabisang mag-organisa at lumaban.

Tumitindig kami sa pagpapalaki ng ‘social wage’ sa pamamagitan ng pagpapatupad ng universal health care o isang malawakan, de-kalikad at libreng pagkalinga sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Sinusuportahan din namin ang mga batas sa reproductive health care na magpapabuti sa kalusugan at kalagayan ng mga manggagawang kababaihan.

Sinusuportahan namin ang libreng edukasyon sa lahat ng antas, kabilang sa mga kolehiyo at unibersidad.

Nagkakampanya kami para sa isang programa ng pampublikong pabahay na tutugon sa kritikal na pangangailangan sa pabahay ng mga maralitang lunsod at ng uring manggagawa sa pangkalahatan.

Ang PLM ay isang rehistradong partidong pampulitika sa bansa. Magpapatakbo rin kami ng mga manggagawang kandidato sa lahat ng antas sa lokal at pambansang halalan.

Sa buod, sinusuportahan namin ang buong adyenda sa paggawa ng BMP at isusulong namin ang adyenda na ito sa mga komunidad, kalsada, at mga kampanya sa panahon ng halalan.

Ang globalisasyon ay isinusuka na ng uring manggagawa sa buong mundo. Malawakan at matindi nitong inatake ang trabaho, sahod at kalagayan sa paggawa sa bawat bansa. Tinarget nito sa atake ang mga unyon na sa maraming kaso ay tuluyang winasak na. Ang mga komunidad ng uring manggagawa, kabilang ang mga nasa Kanluran at mauunlad na bayan, ay iniwan nitong mga disyerto ng naglahong kaunlaran.

Kayat sinisikap ngayon ng kilusang manggagawa na makahanap ng mga solusyon at alternatiba sa mapangwasak na globalisasyong neoliberal. Sa Latin America, nagtatatag ang uring manggagawa ng mga sosyalistang pamahalaan at nagwawagayway ng bandila ng Sosyalismo sa ika-21 Siglo. Sa Europa, sumasambulat ang mga pangkalahatang welga laban sa neoliberal na mga patakaran. Ang mga manggagawang metal sa Alemanya ay nagsasagawa ngayon ng kampanyang protesta para sa 28-oras na trabaho sa isang linggo na may mas mataas na sweldo – bilang solusyon sa kawalan ng trabaho at pagpapataas ng pamantayan at kalidad ng trabaho.

Habang ang awtoritaryanismo at maging ang mga pwersang neo-Nazi ay nagrereorganisa at nagpapapanibagong-bangis, sumusulong rin ang kilusang sosyalismo sa mundo. Sa United States at United Kingdom, kahit pa sa ilalim ng rehimen ni Donald Trump at mga rehimeng konserbatibo at maka-Kanan, ang mga kabataan doon ay maramihang yumayakap sa mga simulain at programa ng sosyalismo.

Pumapanaw na ang lumang kaayusan, habang ang bagong kaayusan ay naghihintay ipanganak. Nasa adyenda na sa buong mundo ang tanging alternatiba sa kapitalismo, ang sosyalismo.

Nagaganap ang Kongreso ng BMP sa isang napakahalaga, bagamat delikadong panahon. Batid naming na magiging makabuluhan at punung-puno ng sigla ang inyong mga deliberasyon sa Kongreso. Inaasahan namin ang patuloy na pagtutulungan at pagkakapatiran ng PLM at BMP sa mga hinaharap nating pakikibaka. 

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang BMP!
Sulong, sosyalismo!


Ka Sonny Melencio
Tagapangulo, PLM (Partido Lakas ng Masa)
Enero 27, 2018

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996